Regulament

Colegiul Naţional „Samuel von Brukenthal“

Nr. …….. din ….09.2016

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

(REGULAMENT INTERN)

Dezbătut în Consiliul profesoral din 6.09.2016 şi aprobat în Consiliul de administraţie din 8.09.2016

Valabil pentru anul școlar 2016/2017

Întreaga activitate în şcoală va trebui să fie orientată spre îndeplinirea cerinţelor cuprinse în Articolul 4 din Legea Educaţiei Naţionale:

Educaţia şi formarea profesională a copiilor, a tinerilor şi a adulţilor au ca finalitate principală formarea competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe, deprinderi/abilităţi şi aptitudini, necesare pentru:

a) împlinirea şi dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viaţă, conform intereselor şi aspiraţiilor fiecăruia şi dorinţei de a învăţa pe tot parcursul vieţii;

b) integrarea socială şi participarea cetăţenească activă în societate;

c) ocuparea unui loc de muncă şi participarea la funcţionarea şi dezvoltarea unei economii durabile;

d) formarea unei concepţii de viaţă, bazate pe valorile umaniste şi ştiinţifice, pe cultura naţională şi universală şi pe stimularea dialogului intercultural;

e) educarea în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;

f) cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice şi a respectului pentru natură şi mediul înconjurător natural, social şi cultural.

 

Elevii, profesorii şi părinţii

 

Munca şi convieţuirea câtorva sute de persoane în spaţiul restrâns al şcolii nu sunt posibile decât într-o atmosferă de respect reciproc. Asigurarea acesteia implică respectarea strictă a unor reguli.

Prezentul regulament a fost întocmit de conducerea şcolii, discutat în Consiliul profesoral şi aprobat de Consiliul de administraţie. Documentul conţine doar reglementările suplimentare care nu sunt cuprinse în „Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar“ (ROFUÎP), ce poate fi consultat în întregime la bibliotecă şi pe pagina web a Ministerului Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice – MENCS (www.edu.ro, Învăţământ preuniversitar, Legislaţie).

Regulamentul şcolii noastre, ce va putea fi consultat şi pe pagina web www.brukenthal.ro, împreună cu articolele 107, 108, 110, 112-114, 120-122, 125, 134, 137-141, 143, 145, 147-152, 154, 155, 157, 160-164, 177-179, 183-191, 193-194 din prevederile ROFUÎP, va fi discutat la începutul fiecărui an şcolar de către diriginţi în clasă, iar elevii vor semna pentru luare la cunoştinţă.

Membrii Consiliului de administraţie vor depune eforturi pentru ca toată baza materială a şcolii să poată fi folosită de elevi şi în folosul acestora. De asemenea, se vor strădui ca toate acţiunile tradiţionale complementare cursurilor şcolare să se desfăşoare în continuare. La solicitarea elevilor şi părinţilor sau prin iniţiativa cadrelor didactice, pot fi organizate şi alte activităţi complementare.

 

I. Exercitarea calităţii de elev

 

A. Comportamentul în şcoală

1. Opţiunea pentru Colegiul Naţional „Samuel von Brukenthal” înseamnă implicit adoptarea unui comportament civilizat atât în şcoală, cât şi în afara acesteia. Prin sintagma „comportament civilizat” înţelegem:

- Respectul constant faţă de colegi, profesori şi personalul auxiliar al şcolii;

- Evitarea oricăror forme de violenţă şi agresivitate (atitudinală, verbală, fizică);

-Rezolvarea conflictelor sau situaţiilor problematice prin dialog şi în conformitate cu regulamentele şcolare (medierea dirigintelui sau a direcţiunii). Elevii şi părinţii acestora au dreptul la o discuţie într-un cadru adecvat (timp suficient, absenţa factorilor perturbatori) cu profesorul de specialitate, cu dirigintele sau directorii şcolii în decurs de o săptămână de la exprimarea dorinţei în acest sens;

- Evitarea distrugerii bunurilor şcolii sau a celor personale;

- Responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicarea în rezolvarea unor probleme/dorinţe sau nevoi, legate de activitatea proprie sau cea a clasei;

- Adoptarea unei atitudini sincere şi oneste în orice situaţie, dar mai ales atunci când se produc incidente; falsa solidaritate se reduce, de fapt, la complicitate şi tăinuirea adevărului;

- O formă concretă de manifestare a respectului şi de înţelegere a valorilor promovate de către şcoala noastră o reprezintă situaţia în care orele de studiu, indiferent de conţinuturile predate sau de profesorul de la catedră, se desfăşoară într-o atmosferă calmă şi liniştită. Predarea tuturor materialelor solicitate (fişe de înscriere, proiecte, chestionare, etc.) se va face în mod obligatoriu cu respectarea termenului stabilit;

- Participarea regulată la activităţile şcolare extracurriculare (activ sau ca spectator) ca semn de apartenenţă la colectivitatea elevilor şcolii noastre;

- Deprinderea elevilor de a saluta toţi profesorii şi personalul nedidactic al şcolii („Bună dimineaţa / Bună ziua / Bună seara” respectiv „Guten Morgen / Guten Tag / Guten Abend”);

- Obişnuinţa elevilor de a se adresa politicos personalului didactic („Doamna profesoară / Domnule profesor” respectiv „Frau Professor / Herr Professor” sau Frau … numele de familie / Herr … numele de familie);

2. Elevii sunt obligaţi să păstreze curăţenia şcolii, începând cu locul din clasă.

2.1 Produsele lactate şi de panificaţie oferite prin programul guvernamental vor fi consumate respectând normele de igienă şi curăţenie.

2.2 Se interzice consumul de alcool şi consumul produselor alimentare din care rezultă resturi greu de îndepărtat (gumă de mestecat, seminţe, pufuleţi, floricele de porumb, chips-uri, etc.) în clădirile şcolii şi în curte. În situaţia în care elevii vor fi depistaţi consumând aceste produse, profesorii îi vor nota în caietul clasei, iar dirigintele va aplica sancţiunea corespunzătoare.

2.3 După ultima oră, reziduurile din bănci vor fi aruncate în coşul de gunoi. De asemenea, elevii de gimnaziu vor aşeza toate scaunele pe mese.

2.4 Dacă în sălile de clasă se va constata existenţa resturilor de gumă de mestecat, cei doi diriginţi vor organiza îndepărtarea acestora de către elevii vinovaţi.

2.5 Este interzis consumul de băuturi răcoritoare şi alimente în laboratoare, se interzice introducerea în sălile de curs a băuturilor în pahare de plastic.

3. Elevii sunt obligaţi să păstreze toate bunurile şcolii, să folosească întregul patrimoniu cu grijă deosebită. Toate incidentele vor fi semnalate de către cei vinovaţi diriginţilor.

3.1 Fixarea unor materiale cu bandă adezivă pe pereţi este strict interzisă. În cazul încălcării acestei prevederi, coordonatorul de proiect, respectiv dirigintele, răspunde de refacerea zugrăvelii.

3.2 În cazul stricăciunilor provocate din neatenţie sau reavoinţă, elevii vor suporta costurile reparaţiilor sau vor înlocui bunurile distruse. Dacă nu se cunosc vinovaţii, cheltuielile vor fi suportate de întreaga clasă.

3.3 Elevii vor folosi pianul din aulă doar cu aprobarea unui profesor în vederea pregătirii unei activităţi şcolare.

4. La intrarea în sălile de curs, elevii au obligaţia să închidă aparatura electronică (telefon mobil,

i-pad, tabletă, căşti etc.) şi să o păstreze în geantă. În timpul lucrărilor scrise, profesorul poate cere depunerea telefoanelor pe catedră. În cazul utilizării telefoanelor mobile, profesorii au obligaţia de a înştiinţa secretariatul şcolii pentru a demara aplicarea unei sancţiuni prevăzute în „Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar“. În timpul orelor de curs, elevii vor asculta muzică numai în situaţii speciale, cu acordul explicit al profesorului. Folosirea abuzivă a aparaturii audio se sancționează cu măsura aplicată în cazul telefoanelor mobile.

Elevii au dreptul să folosească telefoanele mobile și orice altă aparatură de înregistrare audio-video numai în timpul pauzelor, exceptând situațiile în care profesorul solicită utilizarea lor în timpul orelor de curs în scop didactic.

5. Se interzice folosirea echipamentelor sportive mobile în curtea şi clădirea şcolii. Se interzice jocul cu mingea şi cu bulgări de zăpadă în curtea și în clădirea şcolii.

6. În perioada martie – noiembrie, elevii de la gimnaziu vor petrece pauza în mod obligatoriu în curtea şcolii, exceptând zilele cu precipitaţii sau vânt puternic. Elevii nu vor părăsi curtea şcolii. Partea accesibilă a curţii este delimitată de: clădirea şcolii, biserică, gardul înspre Piaţa Mare şi spaţiul verde.

7. Folosirea obiectelor ce reprezintă un potenţial pericol de incendiu (chibrituri, brichete, lumânări, petarde etc.) este interzisă la toate activităţile şcolare şi extraşcolare care se desfăşoară în clădirea și curtea şcolii şi la sala de sport.

8. Participarea la toate activităţile şcolare se va face într-o ţinută decentă. Folosirea machiajului nu este acceptată la elevele de gimnaziu.

9. În clasele a V-a ale Colegiului Național ”Samuel von Brukenthal” Sibiu se vor putea înscrie doar absolvenții clasei a 4-a de la următoarele unități școlare, datorită faptului că nu au clase gimnaziale cu predare în limba germană maternă:

a. Colegiul Național Pedagogic ”Andrei Șaguna”, Sibiu

b. Școala Gimnazială Nr. 2, Sibiu

c. Școala Gimnazială Nr. 18, Sibiu

În cazul în care numărul elevilor înscriși depășește numărul de locuri, elevii vor susține un test scris de limbă germană.

 

B. Organizarea activităţii didactice

9. Elevii au obligaţia să frecventeze cursurile şi să participe la activităţile şcolare, culturale şi administrative după programul stabilit de şcoală, consultând zilnic afişierele de la intrarea în şcoală.

10. Accesul în şcoală al elevilor de gimnaziu cu domiciliul în Sibiu va fi permis doar cu 10 minute înaintea începerii orelor, pentru a nu deranja ciclul liceal. Elevii navetişti pot citi la bibliotecă sau în sala de studiu până la începerea cursurilor.

La ora 13.45, elevii de liceu vor părăsi sala de curs imediat după încheierea orei.

11. Părăsirea sălii de clasă din diferite motive subiective va fi consemnată de profesor în caietul clasei la rubrica ”Observații”.

12. Dacă după 15 minute de la începerea orei profesorul nu a intrat la clasă, responsabilul clasei va anunţa direcţiunea pentru a rezolva situaţia. Elevii vor sta liniştiţi în clasă pe tot parcursul orei, pentru a nu deranja cursurile altora.

13. Notarea elevilor se va realiza obiectiv şi transparent în concordanţă cu programele şcolare ale MENCS, respectând şi următoarele criterii:

13.1 Nota 1 va fi acordată numai pentru fraudă sau va constitui punctul din oficiu pentru notarea elevilor claselor VIII şi XII după modelul subiectelor evaluărilor naţionale.

13.2 Nota 2 va fi acordată numai pentru:

- refuzul elevului de a răspunde în cazul evaluării orale;

- refuzul de a susţine / de a preda o lucrare scrisă;

- nerezolvarea niciunei cerinţe în cazul obiectelor unde toţi elevii clasei susţin examene naţionale, dacă baremul elaborat de profesor prevede 2 puncte din oficiu.

13.3 Pentru contribuţia adusă la desfăşurarea lecţiilor, profesorul poate acorda note (7, 8, 9 sau 10) o dată pe semestru, dacă elevii au fost informaţi la începutul acestuia în legătură cu această intenţie.

13.4 Indiferent de disciplina studiată, baremul de evaluare poate să includă 0,5-1 puncte din nota finală pentru competenţa lingvistică.

13.5 Profesorul poate acorda o notă pe semestru pentru portofolii sau proiecte realizate de elevi, după corectarea şi prezentarea acestora. Materialele predate de elevii de liceu vor fi redactate în mod obligatoriu la calculator folosind literele specifice fiecărei limbi (diacritice, „Umlaute”).

14. Profesorii vor verifica efectuarea temelor în mod regulat, cel puţin prin sondaj. Corectarea va fi realizată cel puţin o dată pe semestru pentru fiecare elev. Neefectuarea temelor va fi sancţionată în conformitate cu regulile stabilite şi comunicate elevilor de către fiecare profesor în parte, la începutul anului şcolar. La gimnaziu, se interzice transmiterea temelor exclusiv în variantă digitală.

15. Lucrările scrise (extemporale şi lucrări semestriale) care presupun cunoaşterea conţinuturilor din mai multe lecţii se susţin în mod obligatoriu conform planificării . Evaluările scrise din lecţia de zi nu vor fi planificate, dar se vor evita suprapunerile cu evaluările scrise sumative din aceeași zi. Elevii vor semnaliza, prin responsabilii claselor, suprapunerile.

Elevilor care au absentat de la lucrările scrise anunţate, indiferent de motive, li se poate cere susţinerea lucrării oricând, inclusiv prin convocare în afara orelor de curs, începând cu a treia zi de la revenirea la şcoală.

Pentru clasele V-VIII se vor avea în vedere următoarele aspecte: în săptămânile în care s-au planificat lucrări semestriale nu se vor da niciun fel de alte lucrări scrise; elevii vor fi evaluaţi numai oral. Într-o săptămână nu vor fi planificate mai mult de 2 lucrări scrise.

16. Profesorii au obligaţia de a împiedica frauda în timpul susţinerii lucrărilor scrise (elaborarea a două subiecte distincte, supravegherea atentă) şi vor arăta elevilor toate lucrările scrise corectate. Părinţii pot consulta lucrările scrise în prezenţa profesorului, dacă lucrările au fost păstrate de acesta. La nivelul claselor V-VII, profesorii vor da elevilor posibilitatea de a arăta lucrările scrise părinţilor, elevii având obligaţia de a înapoia lucrările în decurs de o săptămână.

17. Începând cu ora 14:

- sălile 15, 24 vor fi încuiate;

- grupurile sanitare ale băieţilor vor fi descuiate doar în pauză. În timpul cursurilor, cheia se va găsi la elevul de serviciu;

- în timpul pauzelor, sălile de clasă vor fi încuiate, elevii ieşind în curtea şcolii.

18. Elevii sunt obligaţi să informeze imediat profesorii asupra incidentelor (altercaţii, accidente etc.) din timpul orelor, pauzelor şi al activităţilor extraşcolare.

19. La sfârşitul anului şcolar, elevii fruntaşi vor primi diplome şi premii din donaţii sau finanţate de Asociaţia „Colegiul Brukenthal”. Se vor acorda premiile I, II şi III elevilor cu cele mai mari medii din clasă, dacă acestea nu au valori mai mici de 9,00. Pentru următoarele 3 medii se vor acorda menţiuni (Art. 145 din ROFUÎP).

20. Părinţii pot cere, verbal, diriginţilor învoirea copiilor pentru maxim o zi de curs pe semestru. La solicitarea scrisă a părintelui, directorul poate acorda, cu avizul dirigintelui, învoirea – din motive personale pentru maxim 5 zile de curs pe an școlar.

De asemenea, la solicitarea scrisă a părintelui, directorul poate acorda o singură dată pe an școlar, cu avizul dirigintelui, participarea elevului la o activitate de voluntariat a unor instituții (de învăţământ, cultură, sport etc.). În acest caz, acordul scris al direcţiunii se obține cu cel puţin 2 săptămâni înaintea înscrierii la acțiune. Modelul de cerere pentru învoire se regăsește la anexa 6 din prezentul Regulament de Organizare și Funcționare.

21. Anunţurile şi titlurile materialelor expuse pe holuri se vor formula în limba germană sau în limbile română şi germană.

22. Situaţia elevilor cu îmbolnăviri frecvente va fi discutată cu părinţii acestora şi conducerea şcolii. Diriginţii pot cere anunţarea telefonică a cazurilor de îmbolnăvire la secretariat sau telefonul personal.

23. Transferul elevilor se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor ROFUÎP. Toate cererile de transfer vor fi depuse la secretariatul şcolii în intervalul de timp dintre ultima zi de cursuri a anului şcolar şi 4 iulie.

23.1 Cererile de transfer ale elevilor în cadrul şcolii se analizează de către consiliul de administraţie numai în perioada 5-15 iulie pentru anul şcolar următor conform unei proceduri specifice şi se pot aproba în limita a 28 de elevi/clasă la gimnaziu şi 30 de elevi/clasă la liceu. În cazul schimbării profilului, este obligatorie promovarea examenelor de diferenţă.

23.2 Cererile de transfer ale elevilor de la alte şcoli vor fi însoţite în mod obligatoriu de copia carnetului de elev cuprinzând mediile semestriale din ultimul an şcolar şi vor fi analizate în consiliul de administraţie exclusiv în perioada 5-15 iulie pentru anul şcolar următor conform unei proceduri specifice, ţinând cont de: media de admitere (numai pentru clasa a X-a), media anuală a ultimei clase absolvite (minim 9,00 – condiţie eliminatorie), media la obiectul limba şi literatura germană (minim 9,00 – condiţie eliminatorie) şi media la purtare (10 – condiţie eliminatorie). Solicitările se pot aproba în limita a 28 de elevi/clasă la gimnaziu şi 30 de elevi/clasă la liceu, după ce solicitările elevilor din cadrul şcolii au fost onorate. În cazul schimbării profilului, este obligatorie promovarea examenelor de diferenţă.

23.3 Pentru toţi elevii ciclului gimnazial, singura modalitate de admitere în clasa a IX-a este repartiţia, conform procedurilor MENCS şi IŞJ Sibiu.

23.4 Elevii care au frecventat cursurile în străinătate pot fi înscrişi la clasele V-VII şi

X-XII doar dacă provin de la gimnazii.

 

C. Abateri disciplinare

24. Profesorii nu au dreptul de a elimina elevii din clasă în timpul cursurilor.

25. Sancţiunile se vor aplica conform Art. 147-163 din ROFUÎP. În toate cazurile, părinţii vor fi anunţaţi în scris.

26. La sfârşitul fiecărui semestru, profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecvenţa şi comportamentul elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de unitatea de învăţământ (Art.190.2 din ROFUÎP). Stabilirea notei la purtare în funcţie de absenţele nemotivate se va face în felul următor (Art. 161 din ROFUÎP): la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru sau la 10 % din absenţe nejustificate din numărul total de ore pe semestru la o disciplină, nota va fi scăzută cu un punct.

27. Absenţele elevilor care pleacă de la şcoală în timpul programului sunt considerate în mod automat nemotivate, dacă elevul înainte de plecare n-a obţinut acordul dirigintelui (în absenţa acestuia, a unui director) şi al profesorilor care au anunţat lucrări scrise pentru ziua respectivă.

28. În cazul întârzierilor consemnate în catalog la o anumită materie, dirigintele va motiva două, iar a treia va fi marcată ca şi oră nemotivată.

29. Elevii care în timpul cursurilor sunt depistaţi în localuri vor fi sancţionaţi cu mustrare scrisă însoţită de scăderea notei la purtare cu un punct (chiar dacă au scutire pentru ziua respectivă), întrucât aduc prejudicii grave imaginii şcolii.

30. Nu poate fi considerată minoră nicio abatere de la acest regulament, întrucât ar reflecta lipsa de voinţă sau incapacitatea de a respecta norme elementare de muncă în comun. În cazul unor încălcări repetate ale Regulamentului de ordine interioară, a întârzierii predării cu mai mult de o săptămână a unor materiale solicitate, profesorii pot cere contactarea părinţilor prin intermediul telefonului mobil al elevilor.

31. Sancţiunile se aplică gradat, în funcţie de gravitatea faptelor, fără a acorda aceeaşi sancţiune de două ori într-un an şcolar.

32. În cazul agresiunilor fizice sau a actelor de instigare la violenţă va fi informată Poliţia de Proximitate. Abaterile din afara clădirii şcolii care au drept consecinţă daune materiale vor fi semnalate Poliţiei Comunitare.

Clasele care tăinuiesc fapte de

- agresiune verbală sau fizică;

- încălcare a regulilor de igienă;

- deteriorare a bunurilor şcolii;

sau refuză să numească elevii care au săvârşit abateri, când aceştia sunt cunoscuţi în rândul lor, vor fi excluse de la toate activităţile extraşcolare pentru 3 luni.

 

D. Activităţi extracurriculare

33. Oferta variată de activităţi extracurriculare a școlii se bazează pe convingerea colectivului didactic că cerinţele Art. 4 din Legea Educaţiei Naţionale (vezi pag. 1 din acest regulament) nu pot fi îndeplinite doar prin lecţii de înaltă ţinută, conform planurilor curriculare care se desfăşoară în clasă, laboratoare sau în sala de sport; activitățile extracurriculare aducând o contribuţie esenţială la dezvoltarea multilaterală a elevilor.

34. Elevii care acumulează absenţe în mai mult de 30% din zilele de curs nu vor participa la activităţile care se derulează în afara Sibiului în semestrul respectiv şi în următorul. Excepţiile bine întemeiate se aprobă de directori la solicitarea diriginţilor.

35. Excursiile se desfăşoară pe clase sau pe nivel de clase. În cazuri fondate, se pot organiza excursii cu participarea elevilor claselor V+VI, VI+VII, VII+VIII, IX+X, X+XI, XI+XII. Oferta şcolii (destinaţie, obiective, costul integral, număr minim de participanţi, data limită de înscriere şi valoarea acontului) va fi comunicată elevilor şi părinţilor (cel puţin comitetului de părinţi al clasei).

Înscrierea elevilor la activităţile internaţionale (proiecte de colaborare cu alte şcoli, schimburi de elevi, excursii de studii) se poate face numai dacă elevii şi părinţii acestora înţeleg şi acceptă:

- caracterul predominant educativ al acţiunilor;

- necesitatea deschiderii spre nou;

- responsabilitatea pentru un comportament exemplar;

-faptul că activităţile se desfăşoară prin munca suplimentară, neremunerată a cadrelor didactice;

- faptul că deciziile pot fi luate numai în interesul grupului şi nu individual;

- că respectarea programului, inclusiv a orelor de linişte, este obligatorie;

- necesitatea sprijinirii activităţii pentru care elevul se va înscrie, precum şi a Asociaţiei       „Colegiul Brukenthal”;

- condiţiile de transport şi cazare stabilite de conducătorul grupului cu acordul direcţiunii;

- necesitatea comunicării respectuoase cu elevul-partener, chiar dacă acesta are alte interese;

- că elevul va trebui să renunţe la programul obişnuit pe perioada derulării acţiunii;

- necesitatea efectuării unor munci casnice;

- că elevul va recupera materia şi, începând cu a treia zi de şcoală de la încheierea proiectului,

- va susţine toate lucrările scrise împreună cu clasa;

- necesitatea îndeplinirii exemplare a sarcinilor legate de proiect;

- prezentarea proiectului ori de câte ori elevul va fi solicitat;

- să se implice în activităţile şcolare şi după încheierea acţiunii;

- sancţionarea abaterilor conform regulamentelor şcolare, fiind posibilă şi excluderea de la activitate în timpul derulării acesteia.

36. Selecţia elevilor pentru participarea la activităţi extraşcolare (parteneriate, excursii, proiecte, tabere) şi pentru acordarea de burse (altele decât cele oferite de statul român) se va face în funcţie de nivelul de disciplină al clasei, de rezultatele la învăţătură, de comportament, de numărul absenţelor motivate şi nemotivate, precum şi în funcţie de participarea la olimpiade, la activităţile culturale, sportive şi obşteşti.

Pentru proiectele internaţionale, o observaţie individuală are ca efect eliminarea elevului de la activităţile pentru care se fac înscrieri în semestrul respectiv. Scăderea notei la purtare va fi urmată de excluderea elevilor pentru înscrierile ce se derulează în semestrul următor. Aceeaşi măsură va fi aplicată şi în situaţia retragerii fără motive întemeiate de la o acţiune la care elevul s-a înscris sau neanunţarea imediată a profesorului conducător în cazul apariţiei unor probleme serioase.

Elevii care au avut un comportament inadecvat în activităţi extraşcolare nu vor fi înscrişi timp de 2 semestre la activităţi cu acelaşi profil.

Participarea elevilor la proiecte internaţionale şi la activităţi care necesită reprogramarea unor ore de curs se aprobă doar dacă în sala de clasă nu sunt probleme (aspect, curăţenie, mobilier deteriorat etc.).

37. Activitățile extrașcolare organizate la nivel de școală (ex. concerte, balet, teatru, bazarul de Crăciun, carnaval, Maifest, Balul bobocilor) fac parte din tradiția școlii, iar elevii sunt obligați să participe la cel puțin o activitate de acest gen pe parcursul unui an școlar.

În cazul în care aceste activități se desfășoară în timpul programului școlar, ele devin obligatorii pentru toți elevii. Absentarea se sancționează conform ROFUÎP.

38. Orice excursie neautorizată de conducerea şcolii este strict interzisă.

39. Comunicarea elev – profesor se va face în limba germană şi în afara orelor de curs, dacă acestea se desfăşoară în această limbă.

40. Invitaţiile formulate în numele şcolii vor fi distribuite doar după ce au fost vizate de un director.

 

E. Reguli privind folosirea încăperilor din mansardă şi a sălii video

41. Accesul elevilor în mansardă se face numai însoţit de către profesor. În timpul pauzelor, elevii vor părăsi spaţiul mansardei, petrecându-şi timpul liber în curtea şcolii sau pe holurile celorlalte nivele ale clădirii.

42. Laboratoarele de informatică vor fi utilizate numai pentru activitatea didactică asistată de calculator. Lecţiile de teorie la disciplina Informatică se vor desfăşura în clasă. Utilizarea calculatoarelor pentru scopuri nedidactice este interzisă.

43. Modificarea setărilor calculatoarelor, instalarea de soft nedidactic (jocuri etc.) şi mutarea componentelor calculatoarelor este strict interzisă. Accesul la datele stocate pe medii externe se face doar cu acordul profesorului.

44. Profesorii care desfăşoară activităţi instructiv-educative (cu excepția celor care au ore de laborator și de opțional) în laboratoarele de informatică îşi vor planifica şi consemna, în mod obligatoriu, activităţile în registrul din laborator. Ei au obligaţia de a verifica sălile în care și-au desfășurat activitățile educative şi holul mansardei la începutul şi la sfârşitul activității susținute. Constatările vor fi trecute în caietul destinat acestui scop. La plecare, profesorii vor verifica dacă geamurile sunt închise şi uşile încuiate.

45. Este strict interzis consumul de băuturi răcoritoare şi de alimente în mansardă şi în sala video.

46. Nerespectarea regulilor de mai sus duce la interzicerea accesului în laborator a clasei respective pentru 4 săptămâni. Răspunderea revine, în acest sens, cadrului didactic.

47. Instalaţia de climatizare se va porni doar de informatician, Cosma Adrian.

48. La părăsirea laboratoarelor, elevii vor aranja scaunele sub mese. Elevii care sunt de serviciu în clasă, îl vor efectua în sălile din mansardă și în sala video.

49. Accesul persoanelor străine este strict interzis în mansardă (autorizarea accesului se face numai de către directori sau informatician).

 

F. Reguli privind folosirea sălii de sport

50. Sala de sport va fi utilizată numai pentru desfăşurarea lecţiilor la disciplina Educaţie fizică şi disciplinele opţionale din această arie curriculară. Orice excepţie va trebui să aibă acordul unui director. Activitatea se va desfăşura cu maxim 2 grupe (una de la Col. „Brukenthal” şi una de la Liceul de Artă). Situaţiile care contravin acestei reglementări vor fi raportate directorilor.

51. Accesul elevilor în sala de sport se face numai însoţit de către profesor.

52. Elevii vor participa la lecţii doar cu echipament sportiv adecvat, care nu se va folosi pentru deplasarea la sala de sport (în acest scop, pregătirea vestimentară pentru ora de sport se va face în vestiarele aferente). Până la începerea desfăşurării lecţiei, elevii vor sta pe bănci.

53. Se interzice lovirea mingii cu piciorul spre tavanul sau spre pereţii laterali ai sălii de sport.

54. În timpul orelor, consumarea băuturilor răcoritoare se permite doar în pauzele acordate de profesor, iar aceste băuturi vor fi depozitate doar pe raftul special amenajat în acest scop aflat în sală.

55. Nerespectarea regulilor de mai sus duce la interzicerea accesului în sala de sport a clasei respective pentru 4 săptămâni. Răspunderea revine profesorului.

58. Vestiarele şi grupurile sanitare se vor încuia în timpul desfăşurării activităţilor sportive.

56. Elevii scutiţi medical pe un semestru sau pe tot anul şcolar au obligaţia să prezinte profesorului de sport scutirile medicale în decurs de cel mult 1 lună de la începerea semestrului respectiv. Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a asista la orele de sport (art. 194 din ROFUÎP), schimbând încălţămintea în vestiare. Acestor elevi le este interzisă şederea în timpul desfăşurării orelor de sport în vestiare sau în sălile de clasă.

57. Elevii apți de efort fizic care nu aduc echipamentul sportiv vor fi sancționați conform ROFUÎP la a 3-a abatere pe semestru.

58. Sistemul de iluminat destinat competiţiilor nu va fi folosit în timpul orelor de educaţie fizică. Răspund profesorii.

59. În sala de sport, accesul persoanelor străine este strict interzis (autorizarea accesului se face numai de către directori).

 

G. Biblioteca

60. Cărţile vor fi împrumutate pe bază de semnătură pentru 2 săptămâni, cu posibilitatea prelungirii cu o săptămână. În cazul nerestituirii la termen, elevul nu va mai putea împrumuta cărţi timp de un semestru.

61. În cazul cărţilor deteriorate, distruse sau pierdute, elevul va preda o nouă ediţie a aceleiaşi cărţi.

62. Dacă elevii nu găsesc cartea dorită, vor nota titlul cărţii în registrul special.

 

H. Serviciul pe clasă

63. Va fi efectuat de 2 elevi timp de o săptămână, după o planificare semestrială ce se va afişa în sala de clasă.

64. Fiecare clasă va avea obligatoriu un caiet al clasei, completat până la sfârșitul anului școlar, în care profesorul ultimei ore de curs va consemna constatările privind starea clasei:

- curăţenia

- ridicarea scaunelor (pentru clasele de gimnaziu)

65. Diriginţii au obligaţia de a verifica de două ori pe săptămână starea generală a clasei, precum şi observaţiile din caietul clasei luând măsurile necesare remedierii deficienţelor.

66. În fiecare zi, la începutul cursurilor, elevii de serviciu au obligaţia de a verifica starea mobilierului şcolar. În cazul în care se constată existenţa unor scaune rupte sau bănci murdare, elevii de serviciu trebuie să informeze prompt (în maxim o oră) dirigintele, femeile de serviciu sau portarul despre această situaţie. În cazul nerespectării acestui termen, responsabilitatea pentru repararea mobilierului şcolar revine clasei respective.

67. Elevii de serviciu vor asigura necesarul de cretă, vor şterge tabla după fiecare oră şi vor aerisi clasa. La clasele V-VIII, profesorul se va asigura de îndeplinirea acestor sarcini înainte de a încuia sala de curs.

68. În cazul desfăşurării orelor în alte spaţii decât sala de clasă, elevii de serviciu vor încuia uşa. Diriginţii şi direcţiunea nu răspund de furturile din clasă datorate încălcării acestei prevederi. Se vor închide geamurile şi se va stinge lumina.

69. După ultima oră de curs în sala de clasă, elevii de serviciu vor:

- anunţa profesorul că este ultima oră;

- aştepta împreună cu acesta ieşirea colegilor;

- verifica curăţenia clasei;

- prezenta caietul clasei profesorului de la ultima oră de curs la semnat;

- goli coşul de gunoi şi găleata cu apă;

-stinge lumina, iar dacă sistemele de încălzire sunt în stare de funcţionare, se vor închide toate geamurile;

- încuia clasa.

70. Neîndeplinirea sarcinilor se pedepseşte cu prelungirea perioadei de serviciu cu o săptămână sau cu sancţiune.

 

I. Secretariatul

71. Elevii şi toţi angajaţii şcolii vor respecta programul afişat.

72. Carnetele de elevi se vor elibera şi viza doar prin intermediul diriginţilor.

 

J. Sarcinile elevilor de serviciu la secretariat

73. Serviciul va fi efectuat de un elev din clasa a VII-a / IX-XI timp de o zi (obligatoriu între orele 8-14 / liceu și între orele 14-19 / gimnaziu), după o planificare semestrială ce se va afişa. Schimbările se fac numai în caz de boală, de teză sau alte lucrări scrise planificate, cu acordul dirigintelui sau al profesorului de serviciu. Elevul are misiunea să rezolve, cu promptitudine şi personal, serviciile pentru care este solicitat.

74. Elevul este obligat să nu părăsească serviciul, decât dacă este solicitat de către directori, profesori sau personalul din secretariat.

75. În holul secretariat – cancelarie este permis accesul elevilor la secretariat conform programului afişat şi în cazurile când sunt solicitaţi de către directori sau cadre didactice. Elevul de serviciu are sarcina să nu permită accesul celorlalţi elevi, preluând mesajele acestora.

76. Elevii de serviciu răspund de distribuirea cretei.

 

K. Recomandări privind protecţia, igiena şi securitatea muncii

77. Elevii nu au voie să intervină la instalaţiile electrice din şcoală (prize, întrerupătoare, firide cu siguranţe fuzibile, becuri, tuburi de iluminat, aparate).

Elevii au obligaţia să anunţe la secretariatul şcolii, când constată apariţia unor defecţiuni la instalaţia electrică. Elevii vor avea un comportament prin care să evite orice accidentare sau deteriorarea bunurilor şcolii.

În laboratoare vor fi respectate regulile specifice.

Pe stradă se vor respecta regulile de circulaţie. O atenţie maximă se impune la traversarea părţii carosabile de către pietoni şi a schimbării direcţiei de mers a celor care se deplasează cu bicicleta sau motoreta. Elevii pietoni, bicicliştii şi cei care se deplasează cu motoreta nu vor purta căşti pentru a asculta muzică.

 

L. Reglementări privind accesul în şcoală

78. Asigurarea pazei unităţii de învăţământ

- paza clădirii şcolii şi a clădirii sălii de sport se realizează cu personal de pază specializat autorizat şi supraveghere video

- numărul de telefon al organelor de poliţie, la care personalul de pază, profesorul de serviciu, elevii sau conducerea pot suna în situaţia unor incidente violente, va fi afişat la loc vizibil

79. Asigurarea serviciului pe şcoală de către cadrele didactice

- serviciul pe şcoală este organizat permanent pe durata desfăşurării cursurilor

- va fi afişat un tabel cu programarea serviciului pe şcoală pe zile şi ore

80. Sarcinile profesorului de serviciu

80.1. Gimnaziu şi liceu

- Efectuarea serviciului conform planificării este obligatorie.

- Profesorii de serviciu vor supraveghea elevii în timpul pauzei (holuri, curte, grupuri sanitare, clase) asigurând adoptarea unui comportament civilizat.

80.2 Gimnaziu

- În perioada martie – noiembrie, profesorii de serviciu vor avea grijă ca elevii să petreacă pauza în curtea şcolii, exceptând zilele cu precipitaţii sau vânt puternic.

- După terminarea cursurilor, dulapul în care se află cataloagele se va încuia de un profesor, conform planificării din cancelarie.

- Profesorul de serviciu de la poarta de acces în curtea şcolii are îndatorirea de a nu lăsa niciun elev să părăsească curtea şcolii, fără aprobarea dirigintelui sau a direcţiunii şi va supraveghea elevii pe durata pauzei. Elevii care din motive obiective trebuie să părăsească curtea școlii vor solicita învoirea scrisă de la dirigintele clasei.

81. Accesul în unitatea de învăţământ

- accesul elevilor este permis numai pe baza semnului distinctiv sau a carnetului de elev;

- accesul persoanelor străine (părinţi, rude, vizitatori etc.) se face prin intrarea principală, care este prevăzută cu punct de control şi este permis numai după verificarea identităţii acestora de către agentul de pază şi după primirea unui ecuson pentru vizitatori. Persoanele menţionate mai sus vor fi înregistrate la punctul de control cu nume, prenume şi seria actului de identitate, scopul vizitei, precum data, ora intrării şi părăsirea incintei în registru pentru evidenţa vizitatorilor;

- vizitatorii au obligaţia de a purta ecusonul la vedere pe toată perioada rămânerii în unitate şi de a-l restitui la punctul de control în momentul părăsirii acesteia;

- vizitatorii vor fi îndrumaţi către locul de întâlnire cu personalul unităţii şi au obligaţia să respecte reglementările interne, să nu părăsească locul stabilit. Se interzice accesul vizitatorilor în alte spaţii decât cele stabilite, fără acordul conducerii. Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la evacuarea persoanei respective de către organele abilitate şi/sau la interzicerea ulterioară a accesului acesteia în unitate.

- Accesul părinţilor/reprezentanţilor legali în incinta şcolii este permisă în următoarele cazuri:

a. la solicitarea diriginţilor/profesorilor clasei/conducerii;

b. la şedinţele cu părinţii;

c. pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte sau documente de studii sau alte situaţii şcolare care implică relaţia directă a acestora cu personalul secretariatului, al cabinetului medical sau al dirigintelui/conducerii;

d. la întâlnirile solicitate de părinţi, programate de comun acord cu profesorii conform programului de audienţe;

e. la diferite evenimente publice şi activităţi şcolare şi extracurriculare, organizate în cadrul şcolii la care sunt invitaţi să participe;

f. în cazul unor situaţii speciale.

- Este interzis accesul în şcoală al persoanelor turbulente sau a celor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, a celor având comportament agresiv, precum şi a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea în instituţia de învăţământ.

- Se interzice intrarea vizitatorilor însoţiţi de câini sau care au asupra lor arme sau obiecte contondente, substanţe toxice, explozivo-pirotehnice, iritante, lacrimogene sau uşor inflamabile, publicaţii având caracter obscen sau instigator, precum şi stupefiante sau băuturi alcoolice.

 

SALARIAŢII

 

1. Protecţia, igiena, sănătatea şi securitatea în muncă a salariaţilor

1.1 Colegiul Naţional „Samuel von Brukenthal“ se obligă să ia măsuri pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor în toate aspectele legate de muncă, inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi a mijloacelor necesare acesteia.

1.2 Angajatorul va asigura condiţiile necesare pentru ca sarcinile de muncă şi activităţile corespunzătoare să fie organizate astfel încât exigenţele profesionale să corespundă capacităţii fizice, fiziologice şi psihologice ale salariaţilor, iar solicitarea profesională să fie în limitele normale.

1.3 Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încât să garanteze securitatea şi sănătatea salariaţilor.

1.4 Angajatorul trebuie să organizeze controlul permanent al stării materialelor, utilajelor şi substanţelor folosite în procesul muncii, în scopul asigurării sănătăţii şi securităţii salariaţilor.

1.5 Angajatorul răspunde pentru asigurarea condiţiilor de acordare a primului ajutor în caz de accidente de muncă, pentru crearea condiţiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum şi pentru evacuarea salariaţilor în situaţii speciale şi in caz de pericol iminent.

1.6 Dispoziţiile referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă se completează cu dispoziţiile legilor speciale, ale contractului colectiv de muncă, precum şi cu reglementările în domeniu.

1.7 Măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi a mijloacelor necesare acesteia se iau, pe baza normelor şi normativelor de protecţie a muncii, de către Comisia de sănătate şi securitate în muncă .

1.8 Angajatorul trebuie să asigure condiţii pentru ca fiecare salariat să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni proprii, specifice locului de muncă şi postului său, în condiţiile legislaţiei specifice.

1.9 Instruirea salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se face la angajare  şi periodic, precum   şi la schimbarea locului de muncă.

1.10 Conducerea Colegiului Naţional „Samuel von Brukenthal“asigură accesul liber al salariaţilor la serviciul medical de medicină a muncii.

1.11. O persoană poate fi angajată în muncă numai pe baza unui certificat medical, care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci.

1.12. Certificatul medical este obligatoriu şi în următoarele situaţii:

a) la reînceperea activităţii după o întrerupere a activităţii mai mare de 6 luni, pentru locurile de muncă având expunere la factori nocivi profesionali  şi de un an, în celelalte situaţii;

b) în cazul detaşării sau trecerii în alt loc de muncă ori în altă activitate, dacă se schimbă condiţiile de muncă;

c) la începerea activităţii, în cazul salariaţilor încadraţi cu contract de muncă pentru perioadă determinată;

1.13 Conform prevederilor art. 18 din OUG 96/14.10.2003, actualizată şi art. 2 din Legea 202/19.04.2002, republicată, conducerea Colegiului Naţional „Samuel von Brukenthal” Sibiu, va evalua anual şi la orice modificare a condiţiilor de muncă, natura gradul şi durata expunerii salariatelor gravide, care au născut şi care alăptează, în scopul determinării oricărui risc pentru securitatea sau sănătatea lor şi oricărei repercusiuni asupra sarcinii sau alăptării. Evaluările prevăzute se efectuează de către angajator cu participarea obligatorie a medicului de medicina muncii, iar rezultatele lor se consemnează în rapoarte scrise.

 

2. Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi a înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii

2.1. Este interzisă orice discriminare între salariaţi pe criterii politice, de apartenenţă sindicală, convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuală, stare materială, origine socială sau de orice altă asemenea natură.

2.2. Definiţii ale unor termeni şi expresii uzuale ale acestui principiu:

a) discriminare directă – situaţia în care o persoană este tratată mai puţin favorabil, pe criterii de sex, decât este, a fost sau ar fi tratată altă persoană într-o situaţie comparabilă;

b) discriminare indirectă – situaţia în care o dispoziţie, un criteriu sau o practică, aparent neutră, ar dezavantaja în special persoanele de un anumit sex în raport cu persoanele de alt sex, cu excepţia cazului în care aceasta dispoziţie, acest criteriu sau această practică este justificată obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele de atingere a acestui scop sunt corespunzătoare şi necesare;

c) prin hărţuire se înţelege situaţia în care se manifestă un comportament nedorit, legat de sexul persoanei, având ca obiect sau ca efect lezarea demnităţii persoanei în cauză şi crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau  jignitor;

d) munca de valoare egală – activitatea remunerată care, în urma comparării, pe baza aceloraşi indicatori şi a aceloraşi unităţi de măsură, cu o altă activitate, reflectă folosirea unor cunoştinţe şi deprinderi profesionale similare sau egale şi depunerea unei cantităţi egale ori similare de efort intelectual şi/sau fizic;

e) prin discriminare multiplă se înţelege orice faptă de discriminare bazată pe două sau mai multe criterii de discriminare.

2.3 Nu sunt considerate discriminări:

a) măsurile speciale prevăzute de lege pentru protecţia maternităţii, naşterii şi alăptării;

b) acţiunile pozitive, condiţiile legii, pentru protecţia anumitor categorii de femei sau bărbaţi;

c) diferenţa de tratament bazată pe o caracteristică de sex, când datorită caracteristicilor profesionale specifice avute în vedere sau a cadrului în care acestea se desfăşoară, constituie o cerinţă profesională autentică şi determinată atâta timp cât obiectivul este legitim.

2.4 Conducerea Colegiului Naţional „Samuel von Brukenthal“ asigură egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă prin accesul nediscriminatoriu la:

a) alegerea ori exercitarea liberă a unei profesii sau activităţi;

b) angajare în toate posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile ierarhiei profesionale;

c) venituri egale pentru munca de valoare egală;

d) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională;

e) promovare la orice nivel ierarhic şi profesional;

f) condiţii de muncă ce respectă normele de sănătate şi securitate în muncă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;

2.5 Angajatorul este obligat să îi informeze permanent pe salariaţi, inclusiv prin afişare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceştia le au în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de şanse şi de tratament în relaţiile de muncă.

2.6 Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către conducerea unităţii a unor practici care dezavantajează persoanele în legătură cu relaţiile de muncă, referitoare la:

a) anunţarea, organizarea concursurilor sau examenelor şi selecţia candidaţilor pentru ocuparea posturilor vacante;

b) încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă ori de serviciu;

c) stabilirea sau modificarea atribuţiilor din fişa postului;

d) stabilirea remuneraţiei;

e) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională;

f) evaluarea performanţelor profesionale individuale;

g) promovarea profesională;

h) aplicarea măsurilor disciplinare;

i) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta;

j) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.

2.7 Constituie discriminare orice comportament nedorit, având ca scop sau efect:

a) modificarea unilaterală de către angajator a relaţiilor sau condiţiilor de muncă, inclusiv concedierea unui salariat care a înaintat o sesizare sau o reclamaţie sau a depus o plângere la instanţele competente, în vederea aplicării legii şi după ce sentinţa judecătorească a rămas definitivă, cu excepţia unor motive întemeiate şi fără legătură cu cauza;

b) de a crea la locul de muncă o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectata;

c) de a influenţa negativ situaţia persoanei salariate în ceea ce priveşte promovarea profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul la formarea şi perfecţionarea profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţa sexuală.

 

3. Drepturile şi obligaţiile conducerii şi ale salariaţilor Colegiului Naţional „Samuel von Brukenthal“

3.1 Drepturile şi obligaţiile conducerii Colegiului Naţional „Samuel von Brukenthal“

a) Conducerea Colegiului Naţional „Samuel von Brukenthal“este asigurată de director, de directori adjuncţi, în condiţiile legii (numire sau concurs) şi Consiliul de administraţie.

b) În exercitarea atribuțiilor ce le revin directorul,  directorul adjunct şi Consiliul de Administraţie, conlucrează cu consiliul profesoral, şefii celorlalte compartimente din unitate, cu comitetul de părinți și cu autoritățile administrației publice locale.

3.2 Directorul Colegiului Naţional „Samuel von Brukenthal“ are următoarele atribuții:

a) este reprezentantul legal al unității de învățământ și realizează conducerea executivă a acesteia;

b) este ordonatorul de credite al unității de învățământ;

c) își asumă, alături de consiliul de administrație, răspunderea publică pentru performanțele unității de învățământ pe care o conduce;

d) verifică şi propune spre aprobare consiliului de administrație regulamentul de ordine interioară al unității de învățământ şi regulamentul intern al unităţii ;

e) propune spre aprobare consiliului de administrație proiectul de buget și raportul de execuție bugetară;

f) răspunde de selecția, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea și încetarea raporturilor de muncă ale personalului din unitatea de învățământ;

g) îndeplinește alte atribuții stabilite de către consiliul de administrație, conform legii;

h) prezintă anual şi semestrial un raport asupra stării învăţământului din cadrul colegiului;

i) coordonează transmiterea  datelor statistice pentru sistemul judeţean şi național de indicatori privind educația.

j) elaborează fişele posturilor în condiţiile legii şi stabileşte sarcinile de serviciu, politica, strategia şi obiectivele pentru realizarea misiunii Colegiului Naţional „Samuel von Brukenthal“ .

k) dă decizii cu caracter permanent pentru salariaţi, sub rezerva legalităţii lor.

l) exercită controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu şi a obiectivelor unităţii de învăţământ.

3.3 Conducerea Colegiului Naţional „Samuel von Brukenthal“ are următoarele obligaţii faţă de salariaţi şi faţă de drepturile ce se cuvin acestora în această calitate:

a) să acorde salariaţilor, la termenele şi în condiţiile stabilite, toate drepturile salariale ce decurg din actele normative în vigoare; plata salariului se va face o data pe lună.

b) să plătească înaintea oricăror alte obligaţii salariile, contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina lor şi să nu opereze nici o reţinere din salariu, în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege.

c) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea sarcinilor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;

d) să examineze cu atenţie şi să ia în considerare sesizările şi propunerile salariaţilor în vederea îmbunătăţirii activităţii în toate compartimentele şi să-i informeze asupra modului de rezolvare a lor;

e) să elibereze la cerere, potrivit legii, toate documentele care atestă calitatea de salariat al Colegiului Naţional „Samuel von Brukenthal“;

f) să asigure potrivit legii, confidenţialitatea salariului şi a datelor cu caracter personal ale salariaţilor;

g) să asigure stabilitatea în muncă a fiecărui salariat şi să garanteze ca exercitarea funcţiei să nu depindă de relaţiile interpersonale sau politice;

h) să asigure respectarea şi protejarea drepturilor salariaţilor împotriva oricăror încercări de încălcare prin manifestări de subiectivism sau abuz;

i) să asigure angajaţilor accesul la serviciul medical de medicina muncii;

j) să se consulte cu sindicatul în privinţa deciziilor susceptibile care să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora şi să ţină cont de avizele şi propunerile Comisiei paritare.

 

4. Drepturile şi obligaţiile salariaţilor cu contract individual de muncă

4.1 Salariaţii de la Colegiul Naţional „Samuel von Brukenthal“au următoarele obligaţii:

a) să respecte Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu sarcinile care le revin, cu respectarea eticii profesionale;

b) să asigure un serviciu public de calitate în beneficiul elevilor şi părinţilor;

c) să-şi îndeplinească sarcinile de serviciu ce le revin potrivit ROFUÎP, a celor din Regulamentul Intern, din fişa postului şi din dispoziţiile conducerii;

d) să îndeplinească în termenele stabilite de superiorii ierarhici, lucrările repartizate;

e) să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă;

f) să respecte măsurile de securitate şi sănătate a muncii din unitate;

g) să respecte secretul de serviciu;

i) să respecte instrucţiunile şi cerinţele Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din unitate;

h) să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

j) să aibă un comportament bazat pe profesionalism, respect, bună credinţă, corectitudine şi amabilitate, o atitudine constructivă şi conciliantă;

k) să apere prestigiul Colegiului Naţional „Samuel von Brukenthal“, imaginea acestuia precum şi interesele sale legale, să se abţină de la orice act sau fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestuia;

l) să aibă în permanenţă o ţinuta îngrijită şi decentă;

m) să respecte libertatea opiniilor, să aibă o atitudine constructivă şi conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri;

n) să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea sarcinilor ce le revin;

o) să exercite autocontrolul lucrărilor înainte de predare sau raportare că au fost finalizate, să identifice cerinţele, oportunităţile, posibilele riscuri şi consecinţele acestora, să găsească soluţii de diminuare a riscurilor pentru îndeplinirea eficientă a atribuţiilor de serviciu şi realizarea criteriilor de performanţă la nivelul cerut.

4.2 Salariaţii cu funcţii de conducere au şi următoarele obligaţii:

a) să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru toţi salariaţii din subordine;

b) să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţelor profesionale pentru salariaţii din subordine;

c) să sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătăţirii activităţii unităţii în care îşi desfăşoară activitatea;

d) să supravegheze permanent şi să analizeze periodic activitatea din propriul compartiment pentru a propune acţiuni corective şi preventive, care să menţină sub control riscurile specifice şi să permită rezolvarea neconformităţilor semnalate potrivit documentelor de control intern managerial aprobate de director.

4.3 Se interzice salariaţilor:

a) prezentarea la serviciu în ţinută indecentă sau necorespunzătoare, ori sub influenţa băuturilor alcoolice;

b) părăsirea locului de muncă sau plecarea din unitate fără motive temeinice şi fără aprobarea şefilor ierarhici;

c) orice preocupări de ordin personal pe durata programului de activitate;

d) folosirea în interes personal a calculatoarelor şi a aparaturii din dotare, precum şi a altor mijloace materiale aparţinând unităţii, efectuarea de convorbiri telefonice în interes personal, cu excepţia unor situaţii temeinic justificate;

e) scoaterea din cadrul unităţii a oricăror bunuri materiale, mijloace fixe sau obiecte de inventar, fără bonuri de ieşire/eliberare de cei în drept;

f) fumatul în birouri sau holuri, acest lucru fiind permis numai în locul special amenajat;

o) adoptarea unei atitudini care aduce atingere onoarei, reputaţiei sau demnităţii persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea sarcinilor de serviciu, prin întrebuinţarea unor expresii jignitoare, dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private, formularea unor plângeri sau sesizări calomnioase.

4.4 Salariaţii Colegiului Naţional „Samuel von Brukenthal“ au în principal, următoarele drepturi:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;

b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;

c) dreptul în condiţiile legii la concediul de odihnă, la concediile medicale şi la alte concedii;

d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

e) dreptul la demnitate în muncă;

f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;

g) dreptul la acces la formarea profesională;

h) dreptul la informare şi consultare;

i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă, a mediului de muncă;

j) dreptul la protecţie în caz de concediere;

k) dreptul la negociere colectivă şi individuală;

1) dreptul de a participa la acţiuni colective;

m) dreptul la opinie;

n) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;

o) dreptul la grevă;

4.5 Enumerarea drepturilor şi obligaţiilor angajatorului şi salariaţilor nu este limitativă si se va putea completa de drept cu cele cuprinse în prevederile legale în vigoare.

 

5. Timpul de muncă şi timpul de odihnă

5.1 Conform legislaţiei în vigoare, durata maxima legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.

5.2 Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.

5.3 Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident.

5.4 Înainte de începerea programului de lucru, salariaţii sunt obligaţi să semneze condica de prezenţă din cancelarii şi de la compartimentul sau locul de muncă unde îşi desfăşoară activitatea.

5.5 Salariaţii care întârzie la programul de lucru stabilit, trebuie să anunţe directorul sau şeful ierarhic. În afara cazurilor neprevăzute toate învoirile trebuie aprobate în prealabil de şeful ierarhic.

5.6 În cazul în care absenţa s-a datorat unui caz neprevăzut sau a unui motiv independent de voinţa celui în cauză (boală, accident, etc.), şeful ierarhic trebuie informat imediat, acesta fiind cel mai în măsură să aprecieze în toate cazurile dacă este necesar, să se diminueze în mod corespunzător salariul persoanei în cauză cu întârzierile şi absenţele sau după caz, să se recupereze.

 

6. Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor

6.1 Toate cererile indiferent de obiect, care provin de la salariaţi, se adresează directorului unităţii. Directorul în calitate de angajator asigură buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, evidenţiere şi rezolvare a cererilor sau reclamaţiilor salariaţilor, răspunzând pentru legalitatea soluţiilor şi comunicarea acestora în termenul legal.

6.2 Cererile sau reclamaţiile salariaţilor se primesc şi se înregistrează prin secretariatul unităţii, urmând aceeaşi procedură ca în cazul cererilor şi reclamaţiilor depuse de alte persoane fizice sau juridice.

6.3 Orice salariat poate sesiza conducerea cu privire la semnalarea unor fapte de încălcare a legii de către orice alt salariat, aceasta constituind avertizare în interes public sau pot constitui abateri disciplinare, contravenţii, infracţiuni.

6.4 Persoana sau comisiile sesizate au obligaţia de a verifica veridicitatea sesizării, de a lua măsuri pentru soluţionare şi de a comunica persoanei care a făcut sesizarea, modul de rezolvare a acesteia.

6.5 Directorul unităţii poate dispune declanşarea unei anchete interne sau să solicite salariatului lămuriri suplimentare, fără ca aceasta să determine o amânare corespunzătoare a termenului de răspuns.

6.6 Răspunsurile sunt semnate de şeful compartimentului care a emis răspunsul şi de director.

6.7 Cererile sau reclamaţiile anonime nu se iau în considerare.

6.8 Persoana care a făcut reclamaţie beneficiază de protecţie conform Legii 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii.

 

7. Norme de conduită morală şi profesională. Disciplina muncii.

7.1 Pentru a asigura creşterea calităţii actului educaţional şi serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, salariaţii trebuie să respecte următoarele norme de conduită morală şi profesională:

a) în toate actele şi faptele lor să respecte legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale;

b) să apere în mod loial prestigiul Colegiului Naţional „Samuel von Brukenthal“, să se abţină de la orice act sau fapt care poate produce prejudicii imaginii şi intereselor legale ale acestuia;

c) să nu exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea şcolii, cu politicile şi strategiile acesteia;

d) să nu dezvăluie informaţii care nu au caracter public în alte condiţii decât cele prevăzute de lege; să nu dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile unităţii ;

7.2 În relaţiile dintre salariaţii se vor respecta următoarele reguli de comportament şi conduită:

a. Între colegi trebuie să existe cooperare şi susţinerea reciprocă motivat de faptul că toţi angajaţii sunt mobilizaţi pentru realizarea unor obiective comune conform Regulamentului de organizare şi funcţionare, comunicarea prin transferul de informaţii între colegi fiind esenţială în soluţionarea cu eficienţă a problemelor.

b. Colegii îşi datorează respect reciproc, consideraţie, dreptul la opinie, eventualele divergenţe, nemulţumiri, apărute între aceştia soluţionându-se fără să afecteze relaţia de colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor şi gesturilor inadecvate, manifestând atitudine reconciliantă.

c. Între colegi trebuie să existe sinceritate şi corectitudine, opiniile exprimate să corespundă realităţii, eventualele nemulţumiri dintre colegi să fie exprimate direct netendenţios.

d. Relaţia dintre colegi trebuie să fie egalitară, bazată pe recunoaşterea profesională, pe colegialitate, pe performanţă în practică şi contribuţie la teorie.

e. Între colegi în desfăşurarea activităţii, trebuie să fie prezent spiritul competiţional care asigură progresul profesional, acordarea unor servicii de calitate, evitându-se comportamentele concurenţiale, de promovare ilicită a propriei imagini, de denigrare a colegilor. Comportamentul trebuie să fie competitiv, loial, bazat pe promovarea calităţilor şi a meritelor profesionale nicidecum pe evidenţierea defectelor celorlalţi.

f. În relaţia dintre colegi trebuie permanent promovat spiritul de echipă, deciziile fiind luate prin consens, manifestându-se deschidere la sugestiile colegilor admiţând critica. În mod constructiv şi responsabil dacă este cazul, să împărtăşească din cunoştinţele şi experienţa acumulată în scopul promovării reciproce a progresului profesional.

7.3 În relaţiile salariaţilor cu persoanele fizice sau juridice, cu elevii şi părinţii acestora, fiecare salariat al instituţiei este obligat să aibă un comportament bazat pe respect, bună credinţă, corectitudine şi amabilitate.

7.4 Salariaţii au obligaţia sa adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a sarcinilor de serviciu.

7.5 În îndeplinirea sarcinilor de serviciu salariaţii au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei deţinute, de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate, de a adopta o atitudine conciliantă în exprimarea opiniilor şi de a evita generarea oricărui conflict datorat schimbului de păreri.

7.6 Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către conducerea unităţii sau persoanelor delegate de acesta.

7.7 Salariaţii desemnaţi de către director să participe la activităţi sau şedinţe de informare şi instruire sunt obligaţi să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat.

 

8. Abateri disciplinare şi sancţiuni aplicabile

8.1 Încălcarea cu vinovăţie de către salariaţii Colegiului Naţional „Samuel von Brukenthal“ a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei pe care o deţin, a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege şi de prezentul regulament constituie abatere disciplinară şi poate atrage răspunderea disciplinară a acestora.

8.2 Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, Regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă dacă este încheiat, îndatoririle corespunzătoare funcţiei deţinute, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.

8.3 Constituie abateri disciplinare, spre exemplu, următoarele fapte:

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;

b) neglijenţă repetată în rezolvarea lucrărilor (erori sau omisiuni repetate în activitatea curentă, nerespectarea în mod repetat a procedurilor de lucru stabilite prin comunicări, decizii şi hotărâri ale şefilor ierarhic superiori, inducerea în eroare a şefilor ierarhic superiori prin prezentarea unei fapte nereale ca fiind adevărată sau a unei fapte adevărate ca fiind falsă, etc.);

c) absenţe nemotivate de la serviciu;

d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru: întârzierea de la program, absenţe nemotivate, părăsirea locului de muncă fără aprobare, desfăşurarea în timpul orelor de program a unor activităţi în interes personal;

e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;

f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor ;

g) manifestări care aduc atingere prestigiului unităţii în care îşi desfăşoară activitatea: atitudine ireverenţioasă în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, ţinută şi comportament indecent sau opulent, prezentarea la serviciu în stare de ebrietate sau sub influenţa băuturilor alcoolice, precum şi consumul de băuturi alcoolice în timpul orelor de program, violenţa fizică şi de limbaj manifestată în relaţiile cu ceilalţi angajaţi ai unităţii, încălcarea demnităţii personale a altor angajaţi sau a altor persoane din afara unităţii, actele de discriminare şi cele de hărţuire sexuală, aşa cum sunt ele definite în actele normative în vigoare, etc.);

h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;

i) refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu conform fişei postului, inclusiv refuzul salariaţilor de a se prezenta la examinările medicale periodice, insubordonarea;

j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege;

8.4 Directorul în calitate de reprezentant al Colegiul Naţional „Samuel von Brukenthal“, dispune de prerogative disciplinare, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor ori de câte ori se constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.

8.5 Sancţiunile disciplinare pot fi dispuse numai după efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile (excepţie fiind mustrarea scrisă sau avertismentul scris), în caz contrar sancţiunea fiind atinsă de nulitate absolută.

8.6 Sancţiunile disciplinare care se pot aplica salariaţilor, angajaţi cu contract individual de muncă, în cazul în care au săvârşit o abatere disciplinară sunt, conform prevederilor art. 248 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 republicată – Codul muncii:

a) avertismentul scris;

b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;

c) reducerea salariului de bază pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;

d) reducerea salariului de bază sau după caz şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

8.7 Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:

a) cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare;

b) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;

c) gradul de vinovăţie al salariatului;

d) consecinţele abaterii disciplinare;

e) comportarea generală în timpul serviciului a salariatului;

f) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta şi care nu au fost radiate.

8.8 Sancţiunile disciplinare aplicate salariaţilor se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatul nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin decizie internă a directorului.

 

9. Reguli referitoare la procedura disciplinară

9.1 Sancţiunea disciplinară ,,avertisment scris” în cazul angajaţilor se poate aplica direct de către director, la propunerea conducătorului compartimentului în care funcţionează salariatul vinovat de săvârşirea abaterii disciplinare.

9.2 Aplicarea tuturor celorlalte sancţiuni disciplinare se face de către directorul unităţii numai după efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

9.3 Cercetarea disciplinară prealabilă se realizează în cazul angajaţilor de către comisia numită de către directorul unităţii prin decizie internă, să realizeze cercetarea, conform prevederilor art. 251  din Legea nr. 53/2003 Codul muncii republicat.

9.4 În urma activităţii de cercetare disciplinară, comisia de disciplină poate să propună:

a) sancţiunea disciplinară aplicabilă în cazul în care s-a dovedit săvârşirea abaterii disciplinare de către angajatul unităţii;

b) clasarea sesizării, atunci când nu se confirmă săvârşirea unei abateri disciplinare.

9.5 În cazul în care comisia de disciplină propune aplicarea unei sancţiuni disciplinare, aceasta va propune şi durata aplicării şi după caz, procentul de diminuare a drepturilor salariale.

9.6 Sancţiunile disciplinare se aplică în termen de cel mult 1 an de la data sesizării comisiei de disciplină cu privire la săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 2 ani de la data săvârşirii abaterii disciplinare şi în termen de 30 zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.

9.7 Directorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie internă emisă în forma scrisă, redactată de secretarul şef al unităţii, potrivit legii de aplicare a sancţiunilor disciplinare, pe baza propunerii cuprinse în raportul comisiei de disciplină.

9.8 Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.

9.9 Comunicarea se predă personal salariatului cu semnătura de primire sau în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta.

9.10 Salariatul nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de contencios administrativ, solicitând anularea sau modificarea, după caz, a deciziei de sancţionare, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

 

Anexa 1

Balul bobocilor – preambul

„Balul bobocilor” constituie una dintre cele mai vechi tradiţii ale şcolii noastre. Începuturile sale se plasează în vremea în care liceul era destinat exclusiv băieţilor. Forma actuală a dobândit-o după transformarea instituţiei într-una mixtă, de băieţi şi de fete, în anul 1956. „Balul studenţesc”/ „Studentenball” a devenit astfel „Balul bobocilor”/ „Misswahl”. În noua formulă, manifestarea îndeplineşte în primul rând funcţia unui rit iniţiatic. Bobocii, elevii înscrişi în prima clasă a cursului liceal, sunt încadraţi în comunitatea şcolară „Brukenthal”, în urma parcurgerii unui ritual compus din mai multe probe, implicând curajul, prezenţa de spirit, inteligenţa, frumuseţea. Acest prim moment al balului culminează cu desemnarea „reginei” („Miss”) şi „regelui” („Mister”) noii generaţii. Întregul ceremonial iniţiatic este oficiat de elevi ai claselor terminale ale cursului liceal. Simbolistica integrării proaspeţilor liceeni în comunitatea şcolară face necesară constituirea unei echipe de oficianţi (organizatori, prezentatori), capabilă să reprezinte şi să transmită valorile acestei comunităţi. Odată încheiată ceremonia iniţiatică, „Balul bobocilor” intră în a doua sa etapă, cea a comuniunii în bucurie, a sărbătoririi şi consacrării noii formule comunitare. Această etapă îmbracă forma unei seri de dans. Deoarece întreaga desfăşurare a manifestării are puternice valenţe identitare, implicarea corpului profesoral, în primul rând prin diriginţii claselor terminale, constituie o garanţie a promovării tradiţiilor şi valorilor comunităţii şcolare „Brukenthal”, una dintre cele mai vechi comunităţi de acest tip, din Transilvania şi din România.

 

Anexa 2

Reguli privind organizarea balului bobocilor şi a carnavalului (liceu)

Elevii claselor a 12-a pot să organizeze balul bobocilor, iar cei din clasa a 11-a carnavalul, dacă sunt de acord cu următoarele reguli:

1. Activităţile fac parte integrantă din oferta educaţională a şcolii şi, ca atare, se supun regulilor Regulamentului de organizare și funcționare, regulilor morale şi sociale, care impun un comportament civilizat în orice situaţie.

2. Elevii pot folosi aula şcolii gratuit sau pot organiza evenimentele în alte locaţii dacă se pot asigura condiţii de desfăşurare şi vizionare corespunzătoare (Vizibilitate! Spaţiu suficient pentru public!).

3. Comitetul de organizare va fi format din 3 elevi pe clasă, care vor fi confirmaţi prin vot de colegii lor în prezenţa diriginţilor. Colaborarea cu diriginţii în domeniul organizatoric este obligatorie. În privinţa derulării programului propriu-zis, elevilor li se oferă libertatea de creaţie şi decizie, păstrând limitele decenţei. Având în vedere impactul ce depăşeşte nivelul şcolii şi profilul specific, programul va fi prezentat în limba germană (50%) şi română (50%) de către elevi care primesc acceptul tuturor diriginţilor claselor organizatoare.

Comitetul de organizare va prezenţa directorului situaţia nominală a repartizării sarcinilor, care va cuprinde obligatoriu următoarele domenii:

a. Concepţia programului (ideea), derularea şi prezentarea acestuia în limbile germană şi română.

b. Tehnică (muzică, video etc.). Aparatura şcolii poate fi folosită la evenimentele ce se desfăşoară în incinta şcolii, în prezenţa informaticianului, dar nu şi pentru pregătirea evenimentului.

c. Premii.

d. Invitaţii. Organizatorii vor invita, în mod obligatoriu, toţi profesorii (gimnaziu+liceu), precum şi angajaţii serviciilor secretariat, bibliotecă, contabilitate, informatică. Multiplicarea şi distribuirea invitaţiilor (obligatoriu în limba română şi germană) se va face doar după ce acestea au fost vizate de un director.

e. Finanţe. Participarea elevilor poate fi condiţionată de plata unei taxe (bilet de intrare), care va fi folosită pentru premii, chirii etc. Suma va fi stabilită cu acordul direcţiunii după prezentarea unui proiect de venituri şi cheltuieli. După o săptămână de la eveniment, organizatorii vor prezenta directorului un bilanţ de venituri şi cheltuieli (prezentarea facturilor şi chitanţelor în original este obligatorie). Eventualele sume necheltuite vor fi folosite pentru achiziţionarea de cărţi pentru biblioteca şcolii.

Nu se vor derula operaţiuni financiare prin contabilitatea şcolii sau prin Asociaţia „Colegiul Brukenthal”.

f. Asigurarea ordinii. Planificarea serviciului la poartă, aranjarea aulei după eveniment (dacă are loc în clădirea şcolii).

4. Organizarea evenimentelor se va realiza în afara orelor de curs. Nu se acceptă învoirea elevilor sau motivarea absenţelor pentru organizatori sau participanţi.

5. În decurs de două săptămâni de la desfăşurarea evenimentului va avea loc o şedinţă de evaluare organizată de diriginţi, la care vor participa: diriginţii, comitetul de organizare, un director.

6. Nerespectarea acestor reguli va fi sancţionată conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

 

Anexa 3

Reguli privind organizarea carnavalului (gimnaziu)

Elevii claselor a VIII-a pot să organizeze carnavalul, dacă sunt de acord cu următoarele reguli:

1. Activităţile fac parte integrantă din oferta educaţională a şcolii şi, ca atare, se supun regulilor Regulamentului de organizare și funcționare, regulilor morale şi sociale, care impun un comportament civilizat în orice situaţie.

2. Elevii pot folosi aula şcolii gratuit.

3. Comitetul de organizare va fi format din cinci elevi pe clasă, care vor fi aleşi prin vot de către colegii lor în prezenţa diriginţilor. Colaborarea cu diriginţii în domeniul organizatoric este obligatorie. În privinţa derulării programului propriu-zis, elevilor li se oferă libertatea de creaţie şi decizie, păstrând limitele decenţei.

Comitetul de organizare va prezenta directorului situaţia nominală a repartizării sarcinilor, care va cuprinde obligatoriu următoarele domenii:

a. Concepţia programului (ideea) şi derularea acestuia.

b. Tehnică (muzică, video, etc.). Serviciile de sonorizare vor fi asigurate de către un DJ.

c. Premii. Pentru fiecare nivel (clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a) se vor acorda trei premii (I, II şi III).

d. Informare. Organizatorii vor face un poster specific tematicii carnavalului, unde vor fi notate data şi locul unde va avea loc carnavalul. Organizatorii vor invita, în mod obligatoriu, toţi profesorii (gimnaziu+liceu), precum şi angajaţii serviciilor secretariat, bibliotecă, contabilitate, informatică.

e. Finanţe. Participarea elevilor poate fi condiţionată de plata unei taxe, care va fi folosită pentru premii, sonorizare etc. Suma va fi stabilită cu acordul direcţiunii, după prezentarea unui proiect de venituri şi cheltuieli. După o săptămână de la eveniment, organizatorii vor prezenta directorului un bilanţ de venituri şi cheltuieli (prezentarea facturilor şi chitanţelor în original este obligatorie). Eventualele sume necheltuite vor fi folosite pentru achiziţionarea de cărţi pentru biblioteca şcolii.

Nu se vor derula operaţiuni financiare prin contabilitatea şcolii sau prin Asociaţia „Colegiul Brukenthal”.

f. Juriul. Va fi format din 2-3 elevi din fiecare clasă organizatoare (clasa a VIII-a) împreună cu cel puţin un diriginte.

g. Asigurarea ordinii. Curăţarea aulei şi a cancelariei după eveniment. Păstrarea curăţeniei în sălile de clasă.

4. Elevii pot participa la carnaval doar costumaţi.

5. Fiecare mască primeşte un număr.

6. Este interzisă părăsirea clădirii şcolii pe durata carnavalului.

7. Organizarea evenimentului se va realiza în afara orelor de curs. Nu se acceptă învoirea elevilor sau motivarea absenţelor pentru organizatori sau participanţi.

8.  Elevii, care nu pot participa la carnaval, trebuie să aducă de la părinţi un bilet de învoire.

9. Plecarea de la carnaval este permisă numai cu acordul scris al părinţilor, predat înainte de ziua activităţii.

10. Sunt interzise fumatul şi consumul de băuturi alcoolice.

11. Accesul la etajul al II-lea este interzis în timpul carnavalului.

 

Anexa 4

Recomandări în vederea aprofundării limbii germane (gimnaziu)

Pentru a veni în sprijinul părinţilor în ceea ce priveşte îmbunătăţirea competenţelor lingvistice ale elevilor ciclului gimnazial, sugerăm paşii menţionaţi mai jos:

 1. Întocmirea unui caiet de exerciţii suplimentare;
 2. Lecturarea a 8-10 pagini pe zi din romanele propuse de către profesorul de la clasă (lista lecturilor din anexa 5);
 3. Citirea, cu voce tare, a 1-2 pagini pe zi;
 4. Copierea a 3 pagini pe săptămână (scris de mână lizibil, nu pe calculator);
 5. Întocmirea rezumatelor/povestirilor cărţilor citite (1 pagină A4);
 6. Achiziţionarea unui dicţionar explicativ german-german

ex. Duden – Das große Wörterbuch der Deutschen Sprache (minim 250.000 de cuvinte);

 1. Extragerea, din lectura curentă, a 20 de cuvinte necunoscute, pe lună, cu explicaţiile aferente;
 2. Întocmirea unei liste de cuvinte necunoscute cu explicaţiile corespunzătoare în limba germană şi română la mijlocul caietului de exerciţii

ex. der Bub – der Junge, băiatul

      gehen – sich fortbewegen, a merge

substantivele se scriu cu articol hotărât, iar verbele la modul infinitiv;

 1. Achiziţionarea unei culegeri de exerciţii cu soluţii

ex. Hering, Axel: em-Übungsgrammatik, Max Hueber Verlag;

Süß, Peter: Schulerfolg Deutsch Grammatik, Klett Verlag;

Schulgrammatik  Deutsch: Regeln, Übungen und Tests, Klett Verlag;

Perlmann-Balme, Michaela: Übungsgrammatik für die Mittelstufe, Hueber Verlag

 1. Rezolvarea şi verificarea a 1-3 exerciţii pe săptămână;
 2. Vizionarea filmelor în limba germană

ex. www.zdf.de/ZDFmediathek  - vizionare de filme documentare

www.nanoki.de – vizionare de filme pentru copii

 1. Accesarea, pe internet, a posturilor de radio în limba germană

ex. www.meinkinderradio.at, www.kiraka.de, www.radio.de;

 1. Utilizarea limbii germane în conversaţii cu colegii în 1-2 pauze pe săptămână;
 2. Participarea la tabere internaţionale de vară în spaţiul lingvistic german

ex. informaţii se pot găsi pe pagina Institutului Goethe – www.goethe.de;

 1. Scrierea unui e-mail în limba germană, adresat profesorului de limbă germană de la clasă (o dată pe lună).

 

Observaţii

 • Verificarea consecventă a elevilor de către părinţi duce la aprofundarea şi sedimentarea gradată a cunoştinţelor de limbă germană.
 • Este necesară menţinerea legăturii cu profesorul de limba germană de la clasă şi solicitarea unui feed-back periodic.

 

Anexa 5

Listă de lecturi obligatorii – gimnaziu

(Cărţile se găsesc la biblioteca şcolii şi pot fi achiziţionate la Librăria Erasmus)


Clasa a V-a

 1. H.-Ch.Andersen: Märchen (Die Prinzessin auf der Erbse, Des Kaisers neue Kleider, Das hässliche junge Entlein, Die Schneekönigin)
 2. 2.      Brüder Grimm: Märchen (Das tapfere Schneiderlein, König Drosselbart, Die sechs Schwäne, Die zertanzten Schuhe, Die goldene Gans, Jorinde und Joringel, Der gestiefelte Kater)
 3. 3.      Wilhelm Hauff: Märchen (Kalif Storch, Der kleine Muck)
 4. Karin Gündisch: In der Fremde, Im Land der Schokolade und Bananen
 5. Erich Kästner: Emil und die Detektive, Das doppelte Lottchen, Der 35. Mai
 6. Christine Nöstlinger: Die feuerrote Friedericke, Die Ilse ist weg
 7. 7.      Peter Härtling: Oma, Ben liebt Anna, Theo haut ab

 

Clasa a VI-a

 1. Die Nibelungensage – die Nacherzählung
 2. 2.      Roald Dahl: Sophiechen und der Riese, Mathilda, Charlie und die Schokoladenfrabrik
 3. 3.      Uwe Timm: Rennschwein Rudi Rüssel
 4. E. Blyton: Fünf Freunde
 5. Max von der Grün: Vorstadtkrokodile
 6. Christine Nöstlinger: Konrad – Ein Kind aus der Konservenbüchse
 7. 7.      Till Eulenspiegel
 8. 8.      Schildbürgergeschichten

 

Clasa a VII-a

 1. 1.      Karin Gündisch: Das Paradies liegt in Amerika
 2. Erich Kästner: Das fliegende Klassenzimmer
 3. 3.      Michael Ende: Die unendliche Geschichte, Momo, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivenführer
 4. Scott O´Dell: Insel der blauen Delfine
 5. Miriam Pressler: Bitterschokolade
 6. Anselm Roth: Anabel und die verschwundenen Zillinge

 

Clasa a VIII-a

 1. Katrin Stehle: Nur ein Teil von mir
 2. 2.      Das Tagebuch der Anne Frank
 3. Otfried Preußler: Krabat
 4. Morton Rhue: Die Welle
 5. Cornelia Funke: Tintenherz
 6. Hans-Peter Richter: Damals war es Friedrich
 7. Heinz Weischer: Konrads neue Freunde
 8. Lothar Semper: Auf einer Harley Davidson möchte ich sterben

 

Anexa 6

Descarcă Anexa_6

Stimată doamnă director,

Subsemnatul(a) …………………………………………………………………………………… părinte al/a elevului/elevei ……………………………………………………………………………. înscris(ă) în clasa  …….. la Colegiul Național ”Samuel von Brukenthal” Sibiu, an școlar ……………, vă rog să aprobați învoirea fiului meu / fiicei mele, în perioada   ……………………………………………………… din următorul motiv:

 

 1. personal (max. 5 zile):  ……………………………………………………………………
 2. participarea la activități de voluntariat la instituția ……………………….….. .

 

Data: ………………………..                                                                                 Semnătura părintelui:

 

Acord diriginte:
o    sunt de acord cu învoireao   nu sunt de acord cu învoirea______________________________Nume și prenume în clar 

______________________________

Semnătura

Aviz director:
o     sunt de acord cu învoireao       nu sunt de acord cu învoireaDirectorprof. Monica Hay 

______________________________

Semnătura